Gallia County
    Gallia County Local (065680)
    Gallia-Jackson-Vinton JVSD (062067)
    Gallipolis City (044032)